Logo Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt Logo Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

Dyrektor artystyczny Jörg-Peter Weigle

Generalny Dyrektor Muzyczny Jörg-Peter Weigle

Jörg-Peter Weigle Weigle urodziÅ‚ siÄ™ w 1953 roku w Greifswald/Vorpommern. Swoje pierwsze doÅ›wiadczenia muzyczne zawdziÄ™cza Å›piewaniu w chórze chÅ‚opiÄ™cym Thomanerchor w Lipsku (1963-1971). Po studiach w berliÅ„skiej Akademii Muzycznej "Hanns Eisler" u Horsta Förstera, Dietricha Knothe i Ruth Zechlin,  kontynuowaÅ‚ swojÄ… edukacjÄ™ na kursach mistrzowskich u Kurta Masura i Witolda Rowickiego w Weimarze i Wiedniu.

SwojÄ… karierÄ™ rozpoczÄ…Å‚ jako pierwszy kapelmistrz PaÅ„stwowej Orkiestry Symfonicznej w Neubrandenburg. Od tego czasu zgromadziÅ‚ szeroki repertuar, który obejmuje utwory muzyki symfonicznej i chóralnej. W roku 1980 Weigle zaczÄ…Å‚ pracÄ™ dla Chóru Radiowego w Lipsku, a w 1984 zostaÅ‚ jego gÅ‚ównym dyrygentem. W tym czasie wspóÅ‚pracowaÅ‚ z wybitnymi dyrygentami i solistami, takimi jak Kurt Masur, Colin Davis, Neville Marriner, Marek Janowski, Peter Schreier, Theo Adam, Marjana Lipovsek, Helen Donath.  WystÄ™powaÅ‚ goÅ›cinnie w Semperoper w Dreźnie, berliÅ„skiej Komische Oper, a także z Chórem i OrkiestrÄ… Radia Bawarskiego i PóÅ‚nocnego (Bayerischer Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk).

W 1986 zostaÅ‚ gÅ‚ównym dyrygentem i dyrektorem artystycznym Filharmonii w Dreźnie. Pod jego dyrekcjÄ… odbyÅ‚o siÄ™ tam wówczas wiele prawykonaÅ„, miÄ™dzy innymi dzieÅ‚ Edissona Denisowa i Christiana Müncha, jak również opery Georga Katzera  "Antygona albo miasto/ Antigone oder die Stadt ", które miaÅ‚o miejsce w Komische Oper w Berlinie.

Równie ważny byÅ‚ jego pierwszy cykl dzieÅ‚ Beethovena, wykonany na wspóÅ‚czesnych instrumentach w Madrycie, jak również wielkie dzieÅ‚a wokalno-instrumentalne prezentowane na festiwalu Dresdner Musikfestspiele  w Dreźnie. Weigle dyrygowaÅ‚ tam m.in.: "KsiÄ™gÄ… siedmiu pieczÄ™ci" Franza Schmidta  i "WieczerzÄ…  ApostoÅ‚ów“ Richarda Wagnera  z Chórem Radiowym w Lipsku i Chórem Opery Narodowej w Dreźnie.

WystÄ™powaÅ‚  goÅ›cinnie z zespoÅ‚ami radiowymi: NRD, radia bawarskiego i póÅ‚nocnego i dyrygowaÅ‚ tam wieloma koncertami i nagraniami,wspóÅ‚pracujÄ…c m. in.:  z Alexisem Weissenbergiem, Pinchasem Zuckermannem, Borysem Piergamienszczikowem i Vadimem Repinem. Szczególnie ważny byÅ‚ jego debiut „MszÄ… Es-Dur“ F.  Schuberta w Bawarskiej Radiowej Orkiestrze Symfonicznej.

W roku 2005 Jörg-Peter Weigle zostaÅ‚ naczelnym dyrygentem Filharmonii w Stuttgarcie. Wspólnie  z jej orkiestrÄ… odbywaÅ‚ liczne tournee po Ameryce PóÅ‚nocnej i PoÅ‚udniowej, jak również innych krajach europejskich.

Jako dyrygent nagraÅ‚ wiele pÅ‚yt. Oprócz nagraÅ„ Mozarta dla wytwórni Philipps, powstaÅ‚y również nagrania  wszystkich dzieÅ‚ symfonicznych  Hannsa Hubera dla firmy Sterling oraz wszystkich symfonii Felixa Draeseke dla wytwórni CPO. W 2016 roku przez wytwórniÄ™ Capriccio wydana zostaÅ‚a  pÅ‚yta z „WielkÄ… MszÄ…“ Waltera Braunfelsa w wykonaniu chóru Filharmonii BerliÅ„skiej i orkiestry Konzerthaus Berlin.

W latach 2001-2017  Weigle powróciÅ‚, tym razem jako wykÅ‚adowca, do berliÅ„skiej Akademii Muzycznej  "Hans Eisler ". PracowaÅ‚  tam jako profesor dyrygentury chóralnej, a w latach 2008 – 2012 byÅ‚ także rektorem tej uczelni. JednoczeÅ›nie zostaÅ‚ mianowany dyrektorem artystycznym sÅ‚ynnego Chóru Filharmonii BerliÅ„skiej.

Drugi cykl wszystkich symfonii Ludwiga van Beethovena oraz "Missa solemnis " nagrane przez Weigle w latach 2004 i 2007 na instrumentach historycznych z zespoÅ‚em Concerto Brandenburg  i chórem BerliÅ„skiej Filharmonii staÅ‚ siÄ™ puntem kulminacyjnym jego kariery.

W 1984 roku Jörg-Peter Weigle zostaÅ‚ uhonorowany NagrodÄ… Dziennikarzy w Lipsku, w 1994 saksoÅ„skim medalem „Verfassungsmedaille” , a w 2017 otrzymaÅ‚ „PierÅ›cieÅ„  G. F. Händla”  od Stowarzyszenia Niemieckich Chórów Koncertowych (VdKC) oraz  „Medal Mendelssohnów” od BerliÅ„skiego Stowarzyszenia Chórów.

Od 1 wrzeÅ›nia 2018 roku Jörg-Peter Weigle jest generalnym dyrektorem muzycznym i dyrektorem artystycznym Brandenburskiej Orkiestry PaÅ„stwowej we Frankfurcie. W roku 2020 wspólnie z dyrektorem artystycznym Rolandem Ott i dyrektorem Filharmonii Zielonogórskiej CzesÅ‚awem Grabowskim przejmie kierownictwo artystyczne polsko-niemieckiego festiwalu ,,Dni Muzyki nad OdrÄ….".