Logo Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt Logo Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

Dyrektor Roland Ott

Dyrektor Roland Ott

Roland Ott urodziÅ‚ siÄ™ w 1963 r. w Schwerinie w Meklemburgii. Podwaliny pod swojÄ… karierÄ™ zawodowÄ… poÅ‚ożyÅ‚ dziÄ™ki studiom w Wyższej Szkole Muzycznej w Dreźnie, gdzie zdobyÅ‚ dyplom Å›piewaka-solisty (bas-baryton). Ponadto uzyskaÅ‚ tytuÅ‚ magistra ekonomii w jednej z prywatnych szkóÅ‚ wyższych. Jako menedżer kultury z wieloletnim doÅ›wiadczeniem w miÄ™dzynarodowym życiu festiwalowym i operowym Roland Ott posiada także dyplom Wyższej SzkoÅ‚y Muzyki i Teatru w Hamburgu w dziedzinie zarzÄ…dzania kulturÄ…. UkoÅ„czyÅ‚ również studia uzupeÅ‚niajÄ…ce jako Executive Master in Arts Administration na Uniwersytecie w Zurychu.

W latach 1989–2005 Roland Ott byÅ‚ czynnym solistÄ… operowym i Å›piewakiem koncertowym. Jako czÅ‚onek zespoÅ‚u Deutsche Staatsoper Å›piewaÅ‚ m.in. takie partie jak Papageno (Czarodziejski flet), Angelotti (Tosca) i Biterolf (Tannhäuser). Jest laureatem miÄ™dzynarodowych konkursów Å›piewaczych i otrzymaÅ‚ stypendium Bayreuther Festspiele im. Richarda Wagnera.

Po zakoÅ„czeniu wÅ‚asnej dziaÅ‚alnoÅ›ci artystycznej Roland Ott dziaÅ‚aÅ‚ w latach 1995–2008 w zarzÄ…dzaniu kulturÄ… jako menedżer projektów i producent wykonawczy. PracowaÅ‚ najpierw dla Sony Classical we Frankfurcie nad Menem i PolyGram/Universal Music w Hamburgu, a w 1999 r. przeszedÅ‚ do Deutsche Grammophon w Hamburgu, gdzie jako menedżer projektów opiekowaÅ‚ siÄ™ m.in. edycjÄ… pÅ‚yt Lang Langa, Hilary Hahn und Bryna Terfela. Jako producent wykonawczy byÅ‚ odpowiedzialny za produkcje z udziaÅ‚em takich artystów jak Mischa Maisky, René Pape, Thomas Quasthoff i Christian Thielemann oraz z Filharmonikami Monachijskimi, Staatskapelle Dresden, Berliner Barock Solisten i Filharmonikami WiedeÅ„skimi. Jako dyrektor dziaÅ‚u wideo zajmowaÅ‚ siÄ™ ponadto licznymi produkcjami DVD, wspóÅ‚pracujÄ…c z miÄ™dzynarodowymi operami i festiwalami, w tym nowojorskÄ… Metropolitan Opera, mediolaÅ„skÄ… La ScalÄ…, operami w Monachium, Berlinie, Zurychu i Wiedniu oraz Salzburger Festspiele.

W 2008 r. Roland Ott zostaÅ‚ powoÅ‚any na stanowisko dyrektora zarzÄ…dzajÄ…cego bogatej w tradycje szwajcarskiej orkiestry kameralnej Festival Strings Lucerne. Ta renomowana orkiestra wystÄ™puje z wÅ‚asnym cyklem koncertów w Centrum Kulturalno-Kongresowym w Lucernie, podczas Lucerne Festival i jest mile widzianym goÅ›ciem w Szwajcarii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Japonii.

W 2009 roku Roland Ott przyjÄ…Å‚ zaproszenie do pracy w Royal Opera House (ROH) w Londynie. Jako dyrektor zarzÄ…dzajÄ…cy należącej do tej instytucji firmy medialnej Opus Arte i Director Artists & Repertoire byÅ‚ odpowiedzialny za najróżniejsze projekty medialne w formie CD, DVD i Blu-ray oraz w telewizji, kinie i Internecie, zawierajÄ…ce produkcje ROH i partnerów takich jak Glyndebourne Festival, Het Muziektheater Amsterdam, Liceu Barcelona, Teatro Real Madrid, Opéra de Paris i Shakespeare’s Globe London. WynegocjowaÅ‚ też z powodzeniem ekskluzywnÄ… umowÄ™ medialnÄ… z Bayreuther Festspiele.

W 2011 r. Roland Ott objÄ…Å‚ kierownictwo nowego dziaÅ‚u marketingu i mediów Salzburger Festspiele, gdzie byÅ‚ odpowiedzialny za caÅ‚Ä… dziaÅ‚alność marketingowÄ… rozszerzonego czasowo i programowo festiwalu, a zwÅ‚aszcza za marketing cyfrowy i bezpoÅ›redni, rozwijajÄ…c kooperacje i produkcje medialne.

Po latach spÄ™dzonych za granicÄ… w 2013 r. Roland Ott postanowiÅ‚ powrócić do ojczyzny. ObjÄ…Å‚ kierownictwo dziaÅ‚u marketingu i dystrybucji Festspiele Mecklenburg-Vorpommern – jednego z najważniejszych festiwali muzyki klasycznej w Niemczech. Od 2014 r. wykÅ‚ada ponadto zarzÄ…dzanie kulturÄ… i mediami na Uniwersytecie Salzburskim oraz w konserwatoriach w Pekinie i Tianjinie (Chiny).

Od sezonu 2018/19 Roland Ott jest dyrektorem Brandenburskiej Orkiestry PaÅ„stwowej we Frankfurcie. W 2020 r. wraz z generalnym dyrektorem muzycznym Jörgiem-Peterem Weigle i CzesÅ‚awem Grabowskim obejmie również kierownictwo artystyczne polsko-niemieckiego festiwalu „Dni Muzyki nad OdrÄ…”.