Logo Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt Logo Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

Sala koncertowa im. Carla Philippa Emanuela Bacha

FranciszkaÅ„ski koÅ›cióÅ‚ przyklasztorny

Dzisiejsza sala koncertowa im. Carla Philippa Emanuela Bacha była kościołem dawnego klasztoru franciszkańskiego wzniesionego około roku 1270. Zakrystia poświęcona została w roku 1301.

W pierwotnej formie zachowaÅ‚y siÄ™ jeszcze chór z póÅ‚nocnÄ… przybudówkÄ… i dolne części murów od strony wschodniej i póÅ‚nocnej. DzisiejszÄ… formÄ™ koÅ›cióÅ‚ uzyskaÅ‚ po przebudowie i znacznym powiÄ™kszeniu nawy gÅ‚ównej w latach 1516 – 1526 przeprowadzonych przez brata Andreasa Lange.

W wyniku reformacji klasztor zostaÅ‚ w roku 1539 zamkniÄ™ty. Książę elektor Joachim II przyznaÅ‚ budynek klasztorny uniwersytetowi. W bibliotece klasztornej urzÄ…dzono bibliotekÄ™ uniwersyteckÄ…. W 1572 r. ostatecznie przeniesiono wszelkie budynki klasztorne na rzecz »Uniwersytetu Viadrina«. KoÅ›cióÅ‚ klasztorny staÅ‚ siÄ™ luteraÅ„skim koÅ›cioÅ‚em uniwersyteckim.

W latach 1735-36 przeprowadzono z polecenia króla Fryderyka Wilhelma I szeroko zakrojone prace remontowe koÅ›cioÅ‚a; w owym czasie powstaÅ‚a również podstawa najwyraźniej planowanej wieży, która jednak nie zostaÅ‚a ostatecznie wzniesiona. Podstawa znajdujÄ…ca siÄ™ nad wschodnim przÄ™sÅ‚em nawy Å›rodkowej istnieje po dziÅ› dzieÅ„. We wznoszÄ…cym siÄ™ ponad nim Å‚uku zobaczyć można nadal umieszczony tam w zwiÄ…zku z renowacjÄ… herb z inicjaÅ‚ami Fryderyka Wilhelma I.

Po rozwiÄ…zaniu uniwersytetu w roku 1815 budynki klasztorne przypadÅ‚y miastu Frankfurtowi nad OdrÄ…, które umieÅ›ciÅ‚o tam w 1823 r. przytuÅ‚ek dla ubogich istniejÄ…cy nastÄ™pnie aż do 1901 roku. Podczas gdy dawne budynki klasztorne ulegÅ‚y w 1945 r. znacznemu zniszczeniu, koÅ›cióÅ‚ przetrwaÅ‚ wojnÄ™ jako jedna z niewielu nieuszkodzonych niemal budowli Å›ródmieÅ›cia.

Po wojnie koÅ›cióÅ‚ wykorzystywany byÅ‚ tylko z rzadka do odprawiania w nim nabożeÅ„stw; ponieważ Frankfurt nie posiadaÅ‚ w wyniku zniszczeÅ„ wojennych teatru a zespóÅ‚ teatralny graÅ‚ w zastÄ™pczym budynku na peryferiach miasta, orkiestra poszukiwaÅ‚a sali koncertowej.

W taki sposób doszÅ‚o w roku 1967 do podpisania umowy miÄ™dzy miastem a KoÅ›cioÅ‚em o przeksztaÅ‚ceniu pofranciszkaÅ„skiego koÅ›cioÅ‚a przyklasztornego w salÄ™ koncertowÄ….

Po szeroko zakrojonych pracach restauratorskich, budowlanych i zabezpieczajÄ…cych koÅ›cióÅ‚ wykorzystywany jest od 1967 r. w charakterze sali koncertowej, której w roku 1970 nadano imiÄ™ Carla Philippa Emanuela Bacha. W 1975 r. zainstalowano organy koncertowe znanej frankfurckiej firmy Sauer, w 1988 r. dobudowano wielofunkcyjny budynek użytkowy.


Sala koncertowa

Sala koncertowa jest od roku 1971 siedzibÄ… Orkiestry Filharmonicznej we Frankfurcie nad OdrÄ…, która w roku 1995 przemianowana zostaÅ‚a na BrandenburskÄ… OrkiestrÄ™ PaÅ„stwowÄ… we Frankfurcie. MajÄ… tu swÄ… siedzibÄ™ także zaÅ‚ożona w 1975 r. Akademia Åšpiewu we Frankfurcie nad OdrÄ…, tradycje której siÄ™gajÄ… zaÅ‚ożonej w 1815 r. Frankfurckiej Akademii Åšpiewu oraz Orkiestra Melomanów Frankfurckich.

W ciÄ…gu ponad czterdziestu lat istnienia miaÅ‚y tu miejsce liczne wystÄ™py renomowanych artystów: Davida Ojstracha, MÅ›cisÅ‚awa Rostropowicza, Ludwiga Güttlera, Bernarda Greenhouse’a, Rudolfa Buchbindera czy też Royal Philharmonic Orchestra z Londynu z W. Ashkenazym.

Frankfurtczycy czujÄ… siÄ™ wciąż silnie zwiÄ…zani ze swÄ… salÄ… koncertowÄ…. Nie zmieniÅ‚o siÄ™ to również po otwarciu Forum Kleista w roku 2001: obydwie instytucje należą do SpóÅ‚ki Targowo-Kulturalnej i odwiedzane sÄ… przez licznych goÅ›ci z Frankfurtu i okolic aż po Berlin.